Šakių rajono Sintautų pagrindinė mokykla

Kas? Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Ieškoma būdų sumažinti mokymosi krūvį ar padėti mokiniams rasti patogius mokymosi metodus
Pasirinktas sprendimo būdas: mokinių apklausos, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija ir Šakių rajono savivaldybės atstovais parengtos mokymosi krūvio mažinimo rekomendacijos

Mūsų mokykla nedidelė – 130 mokinių, o mūsų, devintokų tik 13. Esame labai įvairūs: kai kurie mokosi labai gerai, kiti – gerai ar vidutiniškai. Mokykloje projektą „Pažink valstybę“ koordinuoja mūsų auklėtoja, todėl ir tapome projekto vykdymo grupe, kuriai teko gilintis į švietimo problemas.

Sunkiausia mums buvo išsigryninti problemą, kurią norėsime spręsti, todėl pagalbos prašėme iš mokytojų bei 6-10 klasių mokinių. Pirmąją spalio savaitę jie teikė mums siūlymus, iš kurių išsirinkome keturis, mums atrodžiusius svarbiausiais:

• mokslo metų ilginimas;

• vadovėlių trūkumas;

• didelis mokymosi krūvis;

• didelis praleistų pamokų skaičius.

Spalio 9 dieną vykdėme balsavimą, kurio metu rinkome aktualiausią problemą. Balsuoti galėjo mokytojai, mokyklos administracija ir 6-10 klasių mokiniai. Daugiausiai balsų surinkusia problema tapo didelis mokymosi krūvis, tačiau dėl didelės problemos apimties ją susiaurinome ir spalio 10-ąją mokykloje paskelbėme galutinę problemą: mokymosi krūvio mažinimas. Mokinių siūlymai ir galimybių paieška.

Nuo spalio 10 dienos pradėjome ieškoti partnerių, kurie mums galėtų padėti. Nusprendėme kreiptis į mokyklos mokytojus ir administraciją, Šakių rajono mokyklų metodinę tarybą bei Šakių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus darbuotojus. Vis dėlto, prieš kreipdamiesi pagalbos į partnerius, norėjome jiems pateikti savo siūlymus, kaip mes įsivaizduojame šios problemos sprendimą.

Pirmą susitikimą organizavome spalio 23 dieną su mokyklos mokytojais ir administracija. Susitikimo metu mokyklos mokiniams pateikėme siūlymus, kaip būtų galima sumažinti mokymosi krūvį ir palengvinti darbą:

• Kurti tarpusavio pagalbos grupes, konsultuoti bendraklasius;

• Dalykiškai bendradarbiauti su mokytojais, tikslingai išnaudojant pamokos laiką;

• Laiku atlikti namų darbus;

• Mokinių tarybai imtis iniciatyvos, dirbant su pamokas trukdančiais mokiniais;

• Sudarant ugdymo planą kitiems mokslo metams teikti savo siūlymus dėl konsultacijų, pagalbos teikimo mokiniams ir kt.

Šiame susitikime pateikėme pasiūlymus ir mokyklos mokytojams, kaip, mūsų manymu, jie gali padėti mažinti mokymosi krūvį, palengvinti žinių įsisavinimą:

• Pageidaujant mokiniui, vesti individualias konsultacijas;

• Pranešti mums apie būsimus kontrolinius darbus ir atsiskaitymus (platesnius nei vienos pamokos) prieš savaitę;

• Namų darbus skirti priklausomai nuo mūsų sugebėjimų;

• Vesti daugiau integruotų pamokų, kad galėtume tą patį dalyką, pavyzdžiui, meno istorijos temas, mokytis ir per istorijos, ir per dailės pamokas;

• Pamokoms ieškoti įdomesnių formų ir edukacinių erdvių.

Šio susitikimo metu su mokytojais konsultavomės, ar galima idėjas šios problemos sprendimui teikti ir valdžios institucijoms. Siūlytume suteikti mokyklai teisę su tėvų žinia nušalinti nuo pamokų mokinius, kurie trukdo dirbti pamokose. Tokius mokinius perduoti tėvų atsakomybėn. Taip pat svarbu integruojamų prevencinių programų turinį, nedidinat pamokų skaičiaus, pilnai integruoti į įvairių dalykų programas.

Šio susitikimo metu gavome daug pasiūlymų ir informacijos. Sužinojome, kad mokykloje yra mokymosi krūvio optimizavimo priemonių planas, kad mokytojai tariasi dėl namų darbų trukmės kiekvienoje klasėje, kad planuoja ir tarpusavyje derina kontrolinių darbų atlikimo laiką ir kt. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pasiūlė atlikti mokykloje tyrimą apie mokymosi krūvį. Prieš vykdami pas kitus projekto partnerius, įgyvendinome mokinių apklausą. Joje dalyvavo visi 5-10 klasių mokiniai. Pateikiame keletą klausimų ir atsakymus į juos.

Lapkričio 8 dieną su išsikelta švietimo problema vykome į susitikimus su kitais dviem partneriais. Pirmiausia apsilankėme Šakių rajono mokyklų metodinėje taryboje. Čia pristatėme nuveiktus darbus, siūlymus, mokinių apklausos rezultatus. Jaudinomės, bet buvome įdėmiai išklausyti. Tą pačią dieną susitikome ir su rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus darbuotojais. Džiugu, jog jie pozityviai įvertino mūsų norą spręsti tokią didelę problemą bei pasiūlė į jos sprendimą įtraukti ir tėvus. Taip pat gavome tokius pasiūlymą mokykloje prašyti, kad tvarkaraštyje, pagal galimybes, būtų sudubliuotų pamokų bei problemos sprendimui organizuoti susitikimą su Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinių taryba, išklausyti jų siūlymus ir pasidalinti patirtimi.

Iššūkiai, su kuriais susidūrėme:

1. Reikėjo išmokti daug terminų. Anksčiau nežinojome, ką reiškia tokie žodžiai kaip: integruotos programos, edukacinės erdvės, krūvio optimizavimas ir kt.

2. Trūko kalbėjimo įgūdžių prieš suaugusius (viešose institucijose), sunkiai sekėsi pristatyti ir paaiškinti savo norus, idėjas. Sunku buvo suformuluoti siūlymus;

3. Ne visi klasės mokiniai noriai įsitraukė į komandinį darbą. Kai kurie vėluodavo atlikti jiems paskirtas užduotis;

4. Pajutome, kad mūsų išsikelta problema yra labai gili ir plati. Suvokėme, kad jos sprendimas priklauso ne tik nuo mūsų, bet supratome, kad, ieškodami jos sprendimo būdų, padedame sau.

Kokių rezultatų pasiekėme? Ką dar liko nuveikti?

1. Savo nuveiktus darbus paviešinome mokyklos tinklalapyje;

2. Suvokėme, kad visos, net pačios didžiausios problemos, lengviau sprendžiamos pasitelkus pagalbininkus;

3. Dirbdami komandoje siūlėme galimybes ir įvairius sprendimo būdus kaip galima sumažinti mokymosi krūvį;

4. Išmokome parengti apklausai anketą, ją įgyvendinti, suvesti rezultatus;

5. Vis dar turime apibendrinti surinktą medžiagą, ją paskelbti mokyklos mokiniams, jų tėvams;

6. Manome, kad toliau gilinsimės į šios problemos sprendimo būdus, ieškosime, kaip galime racionaliai panaudoti savo laiką, kad jo užtektų mokymuisi.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Regina Bakienė ir Sintautų pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai