Skuodo Bartuvos progimnazija

Kas? Skuodo Bartuvos progimnazijos neformaliojo švietimo būrelis „Pilietis“ ir 8 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Nepakankama informacijos apie kultūros paveldo objektus (piliakalnius) sklaida ir kultūros paveldo objektų (piliakalnių) priežiūros trūkumas
Pasirinktas sprendimo būdas: paruoštos skaidrės „Skuodo rajono piliakalniai“ ir pristatomasis stendas, iki lapkričio 28d. veiklos bus pristatytos progimnazijos mokiniams, o esant palankesnėms oro sąlygoms pradėti piliakalnių tvarkymo darbų

Kadangi 2017 m. yra paskelbti Piliakalnių metais, progimnazijoje atlikome apklausą, ar mūsų ugdymo įstaigos mokiniai žino, kiek Skuodo rajone yra piliakalnių, ar geba įvardinti juos. Paaiškėjo, kad dauguma mokinių negali nurodyti rajono piliakalnių skaičiaus ir tik vienas kitas žino kai kuriuos iš jų. Dėl šios priežasties nusprendėme nagrinėti informacijos apie piliakalnius sklaidos problemą ir numatėme savo veiklos planą:

1. Susitikti su Skuodo rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus vyresniąja specialiste Alina Anužiene;
2. Progimnazijoje paruošti stendą ir skaidres „Skuodo rajono piliakalniai“;
3. Pristatyti savo veiklas progimnazijos bendruomenei;
4. Prisidėti prie piliakalnių tvarkymo darbų.

Kultūros sritis apima daug reiškinių. Mes pagal savo galimybes pasirinkome vieną jų – juk tautiškumas, patriotiškumas, pilietiškumas nedalomai siejami su savo gimtinės pažinimu. Šiandien svarbu ugdyti asmenybę, ne tik besididžiuojančią savo gimtuoju kraštu, bet ir suvokiančią save, kaip krašto puoselėtoją. Norint didžiuotis, reikia pažinti. Manome, kad mūsų veikla bus naudinga progimnazijos ir miesto bendruomenei, kadangi sukauptą ir paruoštą medžiagą pateiksime Skuodo Kultūros ir turizmo skyriui, ji bus naudojama ugdymo procese. Klasių vadovai ir mokytojai ateityje galės ją panaudoti klasės valandėlių metu, o mokiniai tiesiogiai prisidės prie piliakalnių tvarkymo darbų. Mūsų projektas bus tęstinis, nes mokiniai susidomėjo alkakalniais ir aukuro akmenimis.

2017 m. spalio 24 d. mūsų progimnazijos mokiniai lankėsi Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriuje ir susitiko su šio skyriaus vyresniąja specialiste Alina Anužiene. Mokiniai sužinojo, kad šiame skyriuje, kuriam vadovauja Gintas Andriekus, dirba dar trys specialistai, kurie yra atsakingi už atskiras skyriaus veiklas. Vyresnioji specialistė supažindino su skyriaus veiklos tikslu – įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kultūros, turizmo ir paveldosaugos politiką savivaldybėje, o jos vadovaujamo skyriaus vienas iš pagrindinių uždavinių yra organizuoti rajono kraštovaizdžio, kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymą bei apsaugą. Vyresnioji specialistė pritarė mūsų iškeltai problemai, kad mokiniai mažai žino apie Skuodo piliakalnius, mūsų veikloms bei pasiūlė savo pagalbą. Visi susitikime buvę mokiniai aktyviai dalyvavo pokalbyje, vyresniajai specialistei pateikė daugybę klausimų, kiekvienas mokinys gavo dovanų Kultūros ir turizmo skyriaus iniciatyva išleistą brošiūrą „Skuodo rajono piliakalniai“. Mokiniai buvo supažindinti ir su kitomis paveldosaugos problemomis: paveldo išsaugojimu, ,,juodųjų archeologų“ veiklos suaktyvėjimu, piliakalnių ir kitų kultūros objektų tvarkymo finansavimu, kultūros paveldo objektų prieinamumu ir lankomumu.

Mokiniams buvo pasiūlyta dalyvauti piliakalnių tvarkymo darbuose – ant neprižiūrimų piliakalnių auga medžiai ir krūmai, paslepiantys dar matomus jų bruožus ir trukdantys piliakalnį apžvelgti nors kiek plačiau, taigi, iškyla sudėtinga jų išskyrimo iš aplinkos problema. Mokiniai sutiko įsijungti į šią veiklą ir paragino dalyvauti šioje veikloje kitus progimnazijos mokinius, jų tėvus. Mokiniai sužinojo, kad norint išvalyti ir sutvarkyti piliakalnį nuo menkaverčių medžių bei krūmų, visų pirma fiziniai ar juridiniai asmenys turi kreiptis į savivaldybės administracijos Želdinių komisiją ir, tik gavus jų leidimą, suderintą su atitinkamomis institucijomis, galima tvarkyti piliakalnį. Taip pat buvo paminėta, kad tiek piliakalniuose, tiek pilkapiuose jokiu būdu negalima kasinėti, šiukšlinti, triukšmauti, o, atvirkščiai, reikia gerbti protėvių paliktą paveldą.

Sužinojome, kad 2017 m. visi rajone valstybės saugojami piliakalniai, kalnai ir alkakalniai paženklinti stulpais ir informacinėmis lentelėmis. Saugomų nekilnojamojo kultūros objektų ženklinimas yra viena iš išsaugojimo priemonių, kuria siekiama informuoti visuomenę apie saugojamus objektus, jų buvimo vietą ir apie tai, kad šiems saugojamiems objektams taikomi paveldosaugos reikalavimai.

Vykdydami savo veiklas, mes susidūrėme iššūkiais: apie kai kuriuos piliakalnius pateikiama labai mažai informacijos, nėra nuotraukų, trūksta aprašymų. Kitas iššūkis mums yra tas, kad šį rudenį Žemaitijoje labai lijo, todėl prieiti prie piliakalnių nėra galimybių. Be to, vykdydami veiklas turėjome ieškoti pagalbininkų, kuriais tapo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius. Skyriaus darbuotojai žadėjo paraginti ir kitus rajono gyventojus prisijungti prie šios veiklos.

Kokių rezultatų pasiekėme? Paruošėme skaidres „Skuodo rajono piliakalniai“, ruošiame stendą, renkame jam nuotraukas. Iki lapkričio 28d. pristatysime savo veiklas progimnazijos mokiniams. Laukiame palankesnių oro sąlygų, kad galėtume prisidėti prie piliakalnių tvarkymo darbų.

Mokinių pasisakymai apie dalyvavimą projekte:

Martynas: Aš jau antrus metus dalyvauju neformaliojo švietimo būrelio Pilietis“ veikloje. Man patinka visuomeninė veikla. Aš noriai sutikau dalyvauti šiame projekte, nes man patinka istorija. Manau, kad kiekvienas mokinys turi gerai žinoti savo krašto istoriją. Rinkti medžiagą apie Skuodo rajono piliakalnius buvo įdomu, nes sužinojome daug įdomių dalykų apie savo krašto senovę. Sužinojau, kad daug eksponatų iš Apuolės piliakalnio kasinėjimų randasi Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Norėčiau aplankyti šį muziejų.

Geda: Įsijungusi į šį projektą aš daug ką sužinojau apie mūsų krašto piliakalnius. Man buvo įdomu rinkti medžiagą, ieškoti nuotraukų, dalyvauti kitose bendrose veiklose. Dalyvavimas projektinėse veiklose mane paskatino domėtis savo krašto istorija.

Marius: Mes siekiame į savo projekto veiklas įtraukti mokyklos mokinius ir tėvus, nes mes ne tik siekiame mokinius supažindinti, bet ir raginame prisidėti prie piliakalnių tvarkymo darbų. Ar tai mums pavyks – nežinome... Bet tikime, kad ir kiti mokiniai bei mūsų tėveliai prisides prie šios akcijos. O mūsų pagalbos ir rankų piliakalniams reikia

Roberta: Mes įsijungėme į projektą ir norime, kad į jį įsitrauktų ir kiti mokiniai. Bet, ar mums pavyks sudominti ir įtraukti į istorijos paminkų tvarkymo darbus, dar pamatysime. Aš asmeniškai esu labai patenkinta savo veikla, nes prisidedu prie mokyklos bendruomenės švietimo ir mano darbai turės liekamąją vertę.

Vilija: Dalyvaudama šiame projekte aš pasijutau, kad esu svarbi galėdama prisijungti prie savo krašto kultūros paminklų išsaugojimo.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorės Liuda Kvietkauskaitė ir Danutė Vitkuvienė